تبلیغات


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه


عاشقانه و غمگین |شعرهای عاشقانه |داستان عاشقانه ✘
آپــ جمعه 10


The Fading Night The Fading Night The Fading Night

عشق یعنی آرامش محض.....!

آرامش با تو بودن...!

آرامش از تو خواندن....!

آرامش اینکه در نگاهت حلقه ای پر از عشق دور خود میبینم ...!

آرامشی که ......

خلاصه عشق همه ی آن است که به تو بستگی دارد.....!

 تنها به تو.....


http://s5.picofile.com/file/8128743442/012.jpg

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم…

از تمام زمین یک خیابان را…

و از تمام تو…

یک دست که قفل شود در دست من


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


ای کـــــ♥ــــــاش،

فردا که از خواب بیــــ♥ــــدار میشوم

دنیـــ♥ـــــا یک رنگ دیگر باشد!!!

رنگ   تـــــــ♥ـــــو...


http://s5.picofile.com/file/8128743418/0.jpg

یادمان باشد وقتی کسی را به خود وابسته کردیم در برابرش 

مسئولیم

در برابر اشکهایش ... شکستن غرورش ...

لحظه های شکستش در تنهایی  و

لحظه های بی قراریش..

و اگر یادمان برود

 درجایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


کـــور بــاش ...

 نـگاه کـــہ مـےکنـی، مـے گوینــב: نـخ בاב!

عـبوس بــاش ..

لبــخنــב کــہ مـیزنـے، مـے گـوینــב: پـا בاב!

لال بــاش ...

حـرف کــہ مـے زنـے، مـے گوینــב: جـلوه فـروخـت!

شـاید בسـت از سـرمان برבارنـב...

شـــــایــב!!!


http://s5.picofile.com/file/8128743550/0545.jpg

 زیباترین صـــدایی کهـ می تـونـین

از عــشقتون بـــشنوین و قـــتیه کـه...

از خـواب بیــدار مـــیشه
 و

گیـــــج حرف مـــیزنه !!!


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


امروز به پایان می رسد

از فردا برایم چیزی نگو

من نمی گویم :

فردا روز دیگریست

فقط می گویم :

تو روز دیگری هستی

تو فردایی

همان که باید به خاطرش زنده بمانم.....


http://s5.picofile.com/file/8128743392/000.jpg


خیلــــی وقت است کـــــــه “بی تــــــابم

دلـــــــم تــــــــاب میخواهد

و یک هــــُــلِ محــــکم.

کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین

هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


لحظه قشنگیه وقتی یواشكی برگردی تا بتونی عشقتو نگاه كنی

بعد ببینی كه اون دستاشو گذاشته زیر چونشو

زل زده بهت ...


http://s5.picofile.com/file/8128743500/154.jpg


میخواهم بدهم دنیــــا را تنگ کننـــد

به اندازه آغــوش تـــو

تـا وقتــی در آغوشـت هســتـــم

همـــه بدانـنـد ، دنیـــا در آغوش مــن اسـت


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلند . . .

مهم . . . مهم نفسهایی ست که بی تو بلند و با تو

کوتاه کشیده می شود. . .

 

  The Fading Night  The Fading Night

http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)


+ 13 تیر 93 | ساعت 01 و 53 دقیقه و 36 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()


 ✘ آپــ جمعه 9

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

 כωــــانـــم شـایـכ...

امـّـــا،

כلـــــم نمــے روכ بـہ نـوشــﭡـטּ...!

ایـטּ ڪلمـــات بــہ هــم כوخــہ شـכه ڪجـــا!

احــωــاωــات مـטּ ڪجـــا...!

ایـטּ بــار نخـوانـכه مــرا بفــہـــم...(!)


http://upload7.ir/imgs/2014-06/15373865648577896120.jpg

 مـכّتــے اωـت כرכ هـایــم را حـس نـمــے ڪنـــم...!

כرכ هــا تمـــام نشـכه...

اعـصــابــم כیگــر ڪـار نـمــے ڪنــכ (!)

و ایـטּ ابــﭡــכاے " مُــرכטּ " اωـت...


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


 نَنــــاڵ بــرﮚِ عــزیـز!

ڪﮧ تــــو محڪـوم بـﮧ بـاכے...

و مـטּ محڪـوم بـﮧ تنهـــایـے...

و پاییـــز،

پـایـاטּِ مشتــرڪِ مـاسـت...!


http://upload7.ir/imgs/2014-06/92141506457348874034.jpg

فــلسـفـﮧےاصـلــےسـرمـاخــوردگـــے ...

ایــنــﮧکــﮧ ...

صــــــداتبــگـیـرهو

عشــــــقــت پـشـتگــوشــےبــگــﮧ :

"
الــهـــےقــربــوטּِصــداتبـرمکـــهگــرفــتــﮧ "


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


اے ڪاش آבما مے ؋همیــבלּ ڪـہ פֿـوشبخت شــבنشوלּ


בر گرو بــבبخت شـבלּ آבماے בیگـہ نیست

http://upload7.ir/imgs/2014-06/34329941927724816529.jpg


 ایـטּ روز هـــا

بیـشـتــــر از هــر زمــانــے،

כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)

כیـگــر نـ حـرصِ بـכωــﭞْ آورכטּ را כارم،

و نـ هــراسِ از כωــﭞْ כاכטּ را...

هــر ڪـس مــرا مـــے خـواهـכ،بـ خـاطــر خـوכم بخـواهــכ...

כلـــم هــواے خـوכم را ڪـرכه اωــﭞْ...!

همیــטּ ...


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


غلط کرבهـ هر کے گفتــﮧ

مـכּ براے تو ترهـ هم פֿـورב نمیکنمـ!!

مـכּ براے تو פֿـیلے چیزا פֿـورב میکنمـ

مثلا בنـבوناتـ یا פـتے قلمـ پاتـ ،

اگـﮧ یـﮧ بار בیگـﮧ بیاے سمتمـ!!!http://upload7.ir/imgs/2014-06/27752903031507163966.jpg

 خــכآیــآ

כستآنــρرآ زכه اρزیر چآنــہ اρ

مــآت و مبهــوت نگآهـت مــے كنــρ

طلبكــآر نیستــρ

فقـط مشتـآقــρبــכانــم تـــہ قصـــہ چـــہ مــے كنــے بآ مــ


The Fading Night The Fading Night The Fading Night

http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)


+ 5 تیر 93 | ساعت 21 و 20 دقیقه و 18 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()


 ✘
آپــ جمعه 8

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

از قَـــدیــم گُــفــتَـن دَهـــَــن مَــــردُم رونِمیشــــه بَــســتـــ ....

اَمـــا سِــــرویــس کـــه میشـــه کَــــرد ....
 
 


√ آבم هـایـﮯ ڪـﮧ عشقشــوלּ رو مثـلِ ڪانـالِ تلویـزیـوלּ عـوض مـﮯ ڪننـב؛
 
 آخـرش بـایـב بشیـنـלּ بـرفـــڪ تمـاشـا ڪنـלּ .×

http://s5.picofile.com/file/8126402142/7.jpg


 
√ تـــوﮮ زنـــבگـﮯ یـاב گـرفتـــم، هــر چـﮯ مـﮯ خـوام بـاشـم (!)
 

فقـط نفــر "ωــــــــــــــوّم " خلـوتِ " בو " نفــرِه نبـاشــم...××

 

 

حَــــآلـــ مـــآ |یــــــنـــقَـــدرَمـ کِـــــــہ مـــے بــیــنــــے خــوبـــ نُـــیُــــسـتـــــــ

فُــــــتُـــؤشـــآپـــــــــہ ! ×

 

زیر خـــــــــودم خـــط کشیدم که مهم شوم .....

 

فکر کردند.... غلــــــــــط املاییم ..... پاکــــــــــم کردند ....


http://s5.picofile.com/file/8126402050/7_1_.jpg

کـــــــــــــاشـ انســـــــــــــانـ

 

گاهـــــــــــــــــیـ

 

به انــــــــــــــدازه  نیـــــــــــــــاز بمــیـــــــــــرد

 

بعـــــــــد بلنـــــــد شــــــــــــــــود

 

 آهســـــــــــــته آهســــــــــــته خــــــــاک پاهایــــــــــــش را بتکـــــــــاند

 

گــــــــــــرد هایـــــــــــش بمـــــــــاند

 

دلــــــــش خواســــــــت برگــــــــــــردد به زنــــــــــــدگی

 

نـــــــــخواســـــــــت بـــــــــــــــخوابــــــــــــد تاابــــــــــــــــدﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻟـﯿـﺎﻗــﺖ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻧــﺪﺍﺭﻩ ، ﺧــﺐ ﻧــﺪﺍﺭﻩ ﺩﯾـﮕـﻪ !!
 
ﭼـﯿﮑﺎﺭ ﮐـﻨــﻢ؟【 .. :| .. 】 
.
.
.
.
 
ﻏـﺼــﻪ ﮐــﻢ ﺳـﻌـﺎﺩﺗـﯽ ﻣــﺮﺩﻡ ﻫــﻢ ﻣــﻦ ﺑـﺨــﻮﺭﻡ؟!!!
 
 
والااااااااااااااااااااااااااااا【.. ❂_❂ ..】

http://s5.picofile.com/file/8126402076/7_2_.jpg

 چرا  تــ♥ــو  
 
چرا فقط تــــو؟

هندسه ے زندگــــے ام را تغییر می دهــــے

پابرهنه به جهان کوچکمــ وارد می شوے

در را میبندے

و من اعتراضــــے نمــــےکنم!!

چرا فقط  تــــو را دوست دارمـ  ؟!


http://oshelam.persiangig.com/image/joda saze 2/dcc0001003905dhup5hmh7o.gif


✘با من پیاده راه بیـــــــا

دور این خیابان ها بچرخیم

شاید

مردم هوس کرده باشند

خوشبختی را شانه به شانه ببینند...


http://s5.picofile.com/file/8126402092/7_3_.jpg


بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .

ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !

بِـــــﮧ چَ ــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،

قَلَـــــــم مــــوهـــا
خ ـــــیس مے شَــــوَنــد . . .

بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،

دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .

رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،

وَ قــاب هـــاےِ خ ــــــالے ، ، ،


تَنـــ ــهـا . . .

نَبــــودَטּِ تـــــو را . . .

بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام ،

مے ڪـــــوبَنــــــد . .10500000عــاشقــانه هــایی که برایتــــ مینویسم

مثل آن چــای هایی هستند کــه خــورده نمیشونـد

یــخ میــکنند و بــاید دور ریخت

فنجانتــــ را بده دوبـــاره پر کنمـــــ

من زیاد اهل چای نیستم

مرا به یک آغوش گـــ ـــ ـــرم میهمان کن...


http://s5.picofile.com/file/8126402134/7_4_.jpg

اَز آدمہا بگـــ ـــذر

دلتـ ـ ـ را گنده تــ ـر ڪـטּ

ناراحتـ ـ ـ ـ ایـטּ نبــــ ــاش ڪہ چرا جاده ے رفاقتـ ـ ـ ـ

با تو همیشہ یڪ طرفہ اَستـ ـ ـ ـ

مہم نیستـ ـ ـ ـ اگر همیشہ یڪ طرفہ اے

شاد باش ڪہ چیزے ڪم نگذاشتہ اے

و بدهڪار خودتـ ـ ـ ، رفاقتتـ ـ ـ ـ و خُــ ــدایتـ ـ ـ ـ نیستےگــــآهـ ـے…!

هَــــنوز گـ ـآهــــے…!

مَــــرآ بـ ـه جــــآن تـ ـو قَـــــسَم مـ ـے دَهَـــــند…!

ببـــــین تَـــــنهـ ـآ مَـــن نیســـتَم

کــــ ه رَفتَــــــنَت رآ بــآوَر نمـــــــے کُـــنَم…!ドット のデコメ絵文字 آخـــــرین فـــハート のデコメ絵文字ــردی کـــــه , ドット のデコメ絵文字

درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,

ドット のデコメ絵文字 در مـــــوردش فکـــ森ガール のデコメ絵文字ــر می کنیـــــد ... ドット のデコメ絵文字

کســـــی اســـــت کـــــه ,

ドット のデコメ絵文字 " قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........゜*記号*゜ のデコメ絵文字 ドット のデコメ絵文字


The Fading Night The Fading Night آیکون های آقــای ســبیل


http://static.cloob.com/public/user_data/club_advert/20/58541_2687.gif


لطفا اس ام اس های عاشقانه خود را برایمان بفرستید 30005604444446


’̿’̿ ̿✖ اِمــ ـضـــ ـآ ✖/’̿’̿ ̿

(•̪●)✖✖[̲̅H̲̅][̲̅A̲̅][̲̅D̲̅][̲̅I̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅]_[̲̅K̲̅][̲̅T̲̅][̲̅A̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅7̲̅][̲̅3̲̅]✖✖(•̪●)


+ 22 خرداد 93 | ساعت 22 و 01 دقیقه و 19 ثانیه | هادی کریمی | نظرات ()

Sara